Whistleblowing – oznámení protiprávního jednání

Chci podat oznámení

Oznámit

Zavedení vnitřního oznamovacího systému

Direct pojišťovna, a. s., v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), zavedla vnitřní oznamovací systém k přijímání a prošetřování oznámení protiprávního jednání. Rovněž byla určena příslušná osoba k provádění těchto úkonů (dále jen „příslušná osoba“).

Povinná osoba: Direct pojišťovna, a. s.

IČO: 25073958

Sídlo: Nové sady 996/25, 602 00 Brno

Web: www.direct.cz

Příslušná osoba: Ing. Lucie Kropáčková

Kontaktní e-mail: whistleblowing@direct.cz

Telefon: +420 702 284 546


(dále jen „my")

Kdo může podat oznámení?

Oznámení může podat fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o možném protiprávním jednání, které:

1

má znaky trestného činu,

2

má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

3

porušuje tento Zákon,

4

porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU ve specifických oblastech:

Oblasti porušení

Oznamovatelem může být člen týmu v základním pracovněprávním vztahu, osoba vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, nebo uchazeč o práci nebo jinou obdobnou činnost ve společnosti. Pro ostatní osoby pojišťovna vylučuje možnost podat oznámení.

Komu podat oznámení?

Oznamovatel může oznámení podat prostřednictvím elektronického formuláře, tj. příslušné osobě, nebo externím oznámením, tj. veřejnému orgánu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti, a to prostřednictvím externího oznamovacího systému dostupném na webových stránkách ministerstva.

co-ceka.svg

Je oznamovatel chráněn?

Oznamovatelům je zajištěna ochrana v maximální možné míře. Oznamovatelé nesmí být nikterak sankcionováni, pokud daným způsobem oznámí skutečnosti, že se někdo dopustil protiprávního jednání.

S oznámením se seznamuje pouze příslušná osoba, která má povinnost mlčenlivosti a je odpovědná za ochranu totožnosti oznamovatele. Proti oznamovateli rovněž nesmí být přijato žádné odvetné opatření (ukončení pracovního poměru, odvolání z místa, uložení kárného opatření, snížení mzdy, zrušení licence…).

Ochrany se však nemůže domáhat oznamovatel, který podal vědomě nepravdivé oznámení.

predstavujeme.svg

Jak podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému?

V souladu se Zákonem mohou oznamovatelé podat oznámení následovně:

Elektronicky prostřednictvím formuláře

Prostřednictvím e-mailu

Telefonicky

Poštou

Osobně

Vyřízení oznámení a ochrana oznamovatele

Postup vyřízení oznámení

Ochrana oznamovatele