Skip to main content

Ministerstvo pro místní rozvoj spolu se Státním fondem podpory investic umožnil obyvatelům z oblastí zasažených tornádem získat finanční pomoc díky programu Živel. Ten umožňuje získat dva miliony korun formou dotace. A pokud to nebude stačit, tak navíc další tři miliony korun formou zvýhodněného úvěru. Dokonce i v případě, že žadatel nemá pojištění.

Pomoc je určená na obnovu obydlí po živelní pohromě. Musí se však jednat:

 • o byt v rodinném či bytovém domě, objektu k rekreaci,
 • vlastník či nájemce v něm musel 24. 6. 2021 mít trvalé bydliště, nebo muselo jít o rozestavěnou stavbu obydlí. Zaplatit tedy můžete jak demoliční práce, opravu či výstavbu obydlí, tak třeba i úklid pozemku a zemní práce.

Na co můžete podporu využít?

Peníze musíte použít na opravu obydlí nebo jeho části poškozené v souvislosti s živelní pohromou. Jednorázově i postupně. Obydlí musíte uvést do provozuschopného stavu, případně musí jít o demolici, byť částečnou. Můžete také stavět úplně od nuly, případně pořídit nové bydlení koupí nebo nabytím v dražbě.

A jaký to má háček?

Pozor! Pokud se chystáte podporu využít, smíte v následujících deseti letech (nebo do doby splacení úvěru) převést vlastnické právo k obydlí na jinou osobu pouze se souhlasem Státního fondu podpory investic. Obydlí zároveň musí být pojištěno proti živelní pohromě.

Kolik komu?

 • Potřebujete stavět úplně znovu? Z celkových dvou milionů máte nárok na zálohu 500 000 Kč na demolici, projektovou dokumentaci a rozpočet. Náklady musíte doložit rozpočtem k projektové dokumentaci.
 • Musíte bydlení jen opravit? Celkové náklady doložíte odhadem nákladů. Nárok máte až na dva miliony.
 • Budete kupovat nové bydlení? Doložit budete muset výši tržní ceny pořizované nemovitosti.
 • Chce to demolici? Získat můžete 500 000 Kč jako zálohu na demolici, případně na projektovou dokumentaci a položkový rozpočet. K získání celé dotace dva miliony musíte doložit skutečné náklady na demolici i náklady na pořízení nového bydlení.
 • Tornádo zasáhlo bytový dům? Dva miliony jsou k dispozici pro každý byt.

Po předložení dokladů bude podle Ministerstva pro místní rozvoj dotace vyplacena do 10 dnů. Pokud skutečné náklady přesáhnou stanovenou výši dotace, můžete získat zvýhodněný úvěr až na 25 let s úrokovou sazbou 1 % p. a. ve výši od 30 000 Kč až do 3 000 000 Kč. V případě bytového domu to platí pro každý byt zvlášť.

Jak o dotaci požádat?

K podepsané Žádosti o dotaci musí být přiloženy také další dokumenty. Veškeré formuláře najdete zde. Co ještě doložit?

V případě opravy fotodokumentaci poškozeného obydlí a doklad o odhadu nákladů na náhradu škod. Pokud žadatel obydlí v době vzniku živelní pohromy pronajímal, tak doloží také nájemní smlouvu.

V případě nové výstavby nebo pořízení obydlí doklad, že obydlí zaniklo nebo bylo nenávratně poškozeno v důsledku živelní pohromy; případně doklad o změně užívání všech bytů obydlí z důvodu jejich neobyvatelnosti. Pokud obydlí žadatel v době vzniku živelní pohromy pronajímal, pak doloží také nájemní smlouvu.

V případě rozestavěného obydlí pravomocné stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, oznámený certifikát autorizovaného inspektora příslušnému stavebnímu úřadu, ohlášení stavby s vyznačením převzetí příslušným stavebním úřadem, souhlas s provedením ohlášené stavby; projektovou dokumentaci rozestavěné stavby obydlí; stavební deník se záznamem průběhu prací; pokud je k dispozici, pak také fotodokumentaci rozestavěné stavby před poškozením; fotodokumentaci poškození rozestavěné stavby; doklad o odhadu nákladů na náhradu škod na rozestavěné stavbě; v případě nové výstavby také doklad o tom, že rozestavěná stavba zanikla.

Jak urychlit žádost o dotaci?

Vyřízení žádosti můžete urychlit tak, že rovnou připojíte Doklad o odhadu nákladů na náhradu škod na obydlí. V něm uvedete datum a místo vyhotovení posudku, identifikaci poškozené nemovitosti, kdo je objednatel (žadatel, tj. vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti) a kdo je zpracovatel posudku. Rychlý průběh posouzení žádosti podpoříte také díky doporučenému zpracovateli, který uvede podklady, na jejichž základě vyčíslil škodu (např. výpis z KN, fotodokumentace apod.), a navíc vyčíslí rozpočet na opravu. Takovým zpracovatelem může být:

 • autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb.,
 • odhadce nemovitostí,
 • soudní znalec
 • expert banky nebo pojišťovny,
 • rozpočtový pracovník stavebních firem apod.

Žádost o dotaci vč. Dokladu o odhadu nákladů pošlete na e-mail zivel@sfpi.cz, případně písemně na adresu: Státní fond podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2.

Jak dotaci čerpat?

Pro čerpání dotace musíte doložit podepsanou Žádost o čerpání dotace spolu s dalšími dokumenty.

V případě opravy předpokládaný rozpočet.

V případě nové výstavby projektovou dokumentaci; položkový rozpočet; pravomocné stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, oznámený certifikát autorizovaného inspektora příslušnému stavebnímu úřadu, ohlášení stavby s vyznačením převzetí příslušným stavebním úřadem, souhlas s provedením ohlášené stavby; smlouvu o provedení výstavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud výstavbu neprovádí sám žadatel; souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu s případnými omezujícími podmínkami pro výstavbu, pokud má výstavba proběhnout v záplavovém území; stavebně-montážní pojištění v případě pořízení, v případě, že neprovádí sám žadatel.

V případě pořízení obydlí kupní smlouvu, případně jiný doklad prokazující cenu pořizované nemovitosti; souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu s omezujícími podmínkami pro výstavbu, pokud se stavba nachází v záplavovém území.

A pokud v tom stále nemáte jasno, kontaktujte informační linku: 732 652 716, 732 652 908 nebo 732 652 819.

 

Komentář k článku